Search

Tag: , , , ,

கிருஷ்ணன் நம்பியின் மரண விசாரமும், நீலக்கடலும்

கிருஷ்ணன் நம்பி எழுதி பிரசுரமான முதல் சிறுகதை “சுதந்திர...

இறுதியாகச் சிலர்

மாயலோகத்தில் தொடரின் இறுதிப் பகுதிக்கு இப்போது...