Search

Tag: ,

Irantha-pin-27

பிரதிபலிப்புகளும் புறத்தோற்றங்களும்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 26 நம்மைச் சுற்றியுள்ள...

Irantha-pin-26

சிரார்த்த கிரியைகள்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 25 இந்து வேதங்கள், சிரார்த்த...

Irantha-pin-25

ஆவிகளின் தொடர்பு

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 24 ஆவிகளுடன் பூவுலக மனிதர்களால்...

Irantha-pin-24

தேவதைகளும், பேய் பிசாசுகளும்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 23 டாக்டர் ஆப்ரஹம் கோவூர் போன்ற...

Irantha-pin-23

தற்கொலையும், அதன் விளைவுகளும்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 22 கொலை செய்த குற்றத்திற்காக...

Irantha-Pin---22

சடுதி மரணம்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 21 சடுதி மரணத்தினால் மனிதனுக்கு...

Irantha-Pin---21

ஆத்மா

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 20 ஆத்மா என்று எதுவும் கிடையாது...

Irantha-Pin---20

மறுபிறப்பும் பால் வேறுபாடுகளும்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 19 மனிதர்களில் பெண்ணாகப்...

Irantha-Pin---19

முற்பிறப்பு சம்பவங்கள்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 18 வர்ணசிறி அதிகாரி என்பவர்...

Irantha-Pin---18

முற்பிறப்பு நினைவுகள்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 17  எமது இயல்புணர்ச்சிகள் (Instincts)...

Irantha-Pin---17

மறுபிறப்பு

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 16 இந்து சமயத்தின் மடியில்...

Irantha-Pin---16

கர்மவினைகள்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 15 ஆத்மா சுவர்க்கத்தில் தனது...

Irantha-Pin---15

காரண சரீரம்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 14 காரண சரீரம் என்பது...

Irantha-Pin---14

சுவர்க்கமும், மனித மனோபாவமும்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 13 மனிதனுடைய கீழ் மனசு...

Irantha-Pin---13

சுவர்க்கம்

இறந்த பின் எங்கு செல்கிறோம்? – 12 முந்தைய பதிவுகளில்...